E D I S O N I S M

Curiosity Knows No Boundaries

In Memory of Virgilio Gaspar Enriquez. Ph.D.

The Psychological Association of the Philippines Presented a Plaque of Appreciation to Dr. Enriquez

The Psychological Association of the Philippines Presented a Plaque of Appreciation to Virgilio Enriquez, Ph.D. in recognition for his invaluble contribution to the 26th Annual PAP Convention held on August 2-4,1989 at the Philamlife Auditorium, U.N. Avenue, Manila Signed By Noemi S. Catalan, Ph.D the President of Psychological Association of the Philippines and also signed by Milagros M. Catabona the Convention Commities Chairperson

Para kay V (Alaala ni Dr. Virgilio Enriquez)

- U.P. Bukluran ng Sikolohiyang Pilipino

We have 55 guests and no members online

A poem in memory of
Virgilio G. Enriquez, Ph.D.
November 24, 1942 - August 31, 1994
(written in Tagalog, a Filipino Language)
Si Ver, Tulad ng Tubig
Ay Pumawi ng uhaw
Tulad ng apoy, si Ver
Ay nagbibigay ng init
ng pagmamahal,
Sa Kanyang Pamiliya,
Kaibigan at mga
Mag-aaral ng buhay
Tulad ng hangin, Si Ver
Ay nagbigay ng Kaginhawahan
sa mga nagugulumihanan
Si Ver, Tulad ng Lupa
Ay nagpasibol ng
Malayang Kaisipan
At nagbigay buhay sa
Sikolohiyang Pilipinong
Mapagpalaya
 

free counters

Copyright © 2009-2018 Edisonism  All rights reserved

HOME | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT ME | EMAIL US