E D I S O N I S M

Curiosity Knows No Boundaries

In Memory of Virgilio Gaspar Enriquez. Ph.D.

1981 Teatrong Mulat

At UP Abelardo Hall, as a kid my Uncle Ver bring us to watch a Puppet show the Story of the Monkey and the Turtle it was presented by TEATRONG MULAT by Professor Emeritus Amelia Lapeña-Bonifacio. In the picture My Brother Emil Alejo, Me, My Mother Corazon Enriquez Alejo, My Cousin Glenda Gabriel, and at the back Teatrong Mulat Puppeter, My Brother Eric Alejo, and My Uncle Dr. Virgilio Enriquez.

We have 50 guests and no members online

A poem in memory of
Virgilio G. Enriquez, Ph.D.
November 24, 1942 - August 31, 1994
(written in Tagalog, a Filipino Language)
Si Ver, Tulad ng Tubig
Ay Pumawi ng uhaw
Tulad ng apoy, si Ver
Ay nagbibigay ng init
ng pagmamahal,
Sa Kanyang Pamiliya,
Kaibigan at mga
Mag-aaral ng buhay
Tulad ng hangin, Si Ver
Ay nagbigay ng Kaginhawahan
sa mga nagugulumihanan
Si Ver, Tulad ng Lupa
Ay nagpasibol ng
Malayang Kaisipan
At nagbigay buhay sa
Sikolohiyang Pilipinong
Mapagpalaya
 

free counters

Copyright © 2009-2018 Edisonism  All rights reserved

HOME | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT ME | EMAIL US