E D I S O N I S M

Curiosity Knows No Boundaries

What is Filipino Psychology

Filipino Psychology, or Sikolohiyang Pilipino, in Pilipino, is defined as the psychology rooted on the experience, ideas, and cultural orientation of the Filipinos. It is regulated by the Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, (National Organization of Filipino Psychology), in English, which was established in 1975 by Virgilio Enriquez, PH. D. known as the Father of Filipino Psychology.

We have 57 guests and no members online

A poem in memory of
Virgilio G. Enriquez, Ph.D.
November 24, 1942 - August 31, 1994
(written in Tagalog, a Filipino Language)
Si Ver, Tulad ng Tubig
Ay Pumawi ng uhaw
Tulad ng apoy, si Ver
Ay nagbibigay ng init
ng pagmamahal,
Sa Kanyang Pamiliya,
Kaibigan at mga
Mag-aaral ng buhay
Tulad ng hangin, Si Ver
Ay nagbigay ng Kaginhawahan
sa mga nagugulumihanan
Si Ver, Tulad ng Lupa
Ay nagpasibol ng
Malayang Kaisipan
At nagbigay buhay sa
Sikolohiyang Pilipinong
Mapagpalaya
 

free counters

Copyright © 2009-2018 Edisonism  All rights reserved

HOME | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT ME | EMAIL US